O škole‎ > ‎

Naše projekty

Hudbou k radosti

Naše škola realizuje projekt „Hudbou k radosti“ reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012444, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II.

Konkrétně se jedná o tyto aktivity:
  • Školní asistent – personální podpora ZUŠ
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
  • Sdílení zkušeností pedagogů školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv
  • Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin
  • Projektový den ve škole
  • Projektový den mimo školu
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZUŠ
  • Zapojení ICT technika do výuky v ZUŠ
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního, základního a středoškolského vzdělávání, včetně možností formálního, neformálního a informálního učení, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy.

Tento projekt je spolufinancován EU.
 

Spolupráce ZUŠ Znojmo a Musikschulverband Retzer Land

Vstoupili jsme do Fondu malých projektů (https://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/fond-malych-projektu/) a v projektu Spolupráce ZUŠ Znojmo a Musikschulverband Retzer Land navazujeme společným vystupováním umělecké a pedagogické vazby mezi jednotlivými účastníky. Finanční prostředky pro koncerty a jejich přípravu budou hrazeny v rámci Programu Interreg V-A Rakousko - Česká republika. Společným orchestrem chceme kulturně spojit oba regiony.